การบริการ

          ทำควาสะอาดสำนักงาน

          ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการดูแลพิเศษ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทดลองและห้องที่ต้องควบคุมความสะอาดภายในโรงงาน

          ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

          ทำความสะอาดเฉพาะกิจ เช่น ขัดพื้นห้องโถง เช็คโครงหลังคา ปัดหยากไย่ ซักพรม

          ทำความสะอาดภายหลังก่อสร้าง โดยให้บริการทำความสะอาดทั้งแบบรายครั้งและแบบประจำ

          ดูแลสวน และปรับภูมิทัศน์

          จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด

img_2717
dsc_5477
img_2813